Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Marcel Ľupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec, IČO: 43 624 685, IčDPH: SK1078445357, č. živnostenského registra 630-11300 a kupujúceho pri predaji tovaru v eshope www.fashionqueen.sk na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Email: info@fashionqueen.sk

Tel.číslo: + 421 910 454 709

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici, so sídlom Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva, zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá bez súčasnej fyzickej prítomnosti.

Predávajúcim (dodávateľom) sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky a poskytuje služby.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a využíva služby pre osobnú spotrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie (poskytnutie) všetkých povinných údajov.

Zákazník môže objednávku zrealizovať viacerými spôsobmi:

 • priamo cez nákupný košík v eshope (s registráciou alebo bez registrácie),

 • emailom na adrese info@fashionqueen.sk,

 • telefonicky na tel.čísle + 421 910 454 709,

 • prostredníctvom FB: @fashionqueen.sk.

V objednávke je zákazník povinný uviesť povinné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • ulica, číslo domu, psč, mesto, krajina

 • platné tel. číslo,

 • kontaktný email,

 • spôsob platby a prepravy.

Pri elektronickej objednávke priamo v eshope cez nákupný košík si zákazník vyberie produkty, ktoré chce kúpiť, klikne na tlačítko "Kúpiť" a pre realizáciu objednávky na "Košík"a následne vyplní všetky potrebné údaje a potvrdí objednávku tlačítkom "Odoslať objednávku".

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva, ktorá je v slovenskom jazyku, je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim mailom. Od tohto momentu vznikajú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vymedzené týmito obchodnými podmienkami.

Zákazník je o priebehu objednávky informovaný emailom.

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v eshope www.fashionqueen.sk (okrem kozmetiky Deborah Milano) máme skladom. Tovar je zákazníkom doručený do max. 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kuriérom je to zvyčajne na druhý pracovný deň.

Prosíme zákazníkov, aby si na svojej pošte kontrolovali doručenie objednaných balíkov. Bohužiaľ nie vždy dostanete do schránky oznámenie. Nedoručenie oznámenia nie je ale spôsobené našou chybou. Balík vám vydajú aj podľa podacieho čísla, ktoré vám príde na váš e-mail.

Platobné podmienky, spôsob doručenia, poštovné

Objednávky realizované v rámci SR

 1. Kuriérom GLS priamo do domu dobierka - 3,50 €.

 2. Kuriérom platba vopred na účet- 3,00 €.

 3. Kuriér online platba kartou - 3,00 .

 4. Poštou, platba vopred (údaje ku platbe vám budú odoslané na mail) - 2,50€

Objednávky realizované z ČR

 1. Kuriérom platba vopred – 9,00 €

 2. Kuriér online platba kartou - 9,00 €

Objednávky realizované z iných krajín

Poštovné je rôzne, podľa váhy a veľkosti balíka. Tovar je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Údaje ku platbe vám po prijatí objednávky odošleme na váš email.

Ceny

Ceny produktov v eshope www.fashionqueen.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predávajúci má právo upraviť (zvýšiťalebo znížiť) ceny tovarov v eshope www.fashionqueen.sk , ceny sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke. Pre spotrebiteľa vždy platia ceny, ktoré sú uvedené v eshope www.fashionqueen.sk v čase realizácie objednávky.

Akciové ceny platia na tovar, pokiaľ sú uvedené v eshope pri jednotlivých produktoch.

Konečná cena je uvedená v objednávke (potvrdenie dostane zákazník aj na mail). Je to cena ktorá je uvedená vrátane DPH a ostatných poplatkov (poštovné, ...) a spotrebiteľ je povinný túto sumu zaplatiť.

Dodacie podmienky

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v eshope www.fashionqueen.sk (okrem kozmetiky Deborah Milano) máme skladom.

O odoslaní objednávky je zákazník informovaný formou emailu.

Tovar je zákazníkom doručený do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kuriérom je to zvyčajne na druhý pracovný deň.

Pri spôsobe platby prevodom predávajúci spracuje objednávku a odošle až po prijatí platby na bankový účet. O priebehu spracovania objednávky je zákazník informovaný emailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky spôsobené kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.

Prosíme zákazníkov, aby si na svojej pošte kontrolovali doručenie objednaných balíkov. Bohužiaľ nie vždy dostanete do schránky oznámenie. Nedoručenie oznámenia nie je ale spôsobené našou chybou. Balík vám vydajú aj podľa podacieho čísla, ktoré vám príde na váš e-mail.

Zrušenie objednávky

O aktuálnom stave objednávky je zákazník vždy informovaný emailom. Po vybavení objednávky a odoslaní balíka spotrebiteľ nemá právo zrušiť objednávku (súhlasil s obchodnými podmienkami a zaviazal sa prebrať balík).

Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou alebo na pošte protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar, ktorý chcete vrátiť je potrebné poslať v pôvodnom nepoškodenom stave spolu s dodacím listom, pokladničným dokladom a vyplneným formulárom, ktorý nájdete na dolnej lište našej stránky na adresu:

Fashion Queen

9.Mája 58

97703 Brezno .

Bez dodacieho listu a pokladničného dokladu nie je možné tovar vrátiť.

Predávajúci je povinný prevziať tovar a sumu za vrátený tovar (vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov), uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na bankový účet kupujúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Tovar na vrátenie nám neposielajte dobierkou!!! V tomto prípade nebude vaša požiadavka vybavená.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Výmena tovaru

Tovar je možné vymeniť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky.

Tovar, ktorý chcete vymeniť je potrebné poslať spolu s dodacím listom, pokladničným dokladom a vyplneným formulárom, ktorý nájdete na dolnej lište našej stránky na adresu:

Fashion Queen,

9.Mája 58,

97703 Brezno .

Tovar, za ktorý vymieňate, objednajte cez nákupný košík (aby sa nestalo že sa medzitým vypredá) a do poznámky nezabudnite uviesť "VÝMENA TOVARU", vaša nová objednávka bude spracovaná, keď nám príde od vás balík s vráteným tovarom a suma vráteného tovaru bude odpočítaná. Alebo nás o výmene informujte telefonicky alebo emailom a požadovaný tovar vám rezervujeme.

POZOR! NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ / VYMENIŤ:

 • kozmetiku

 • plavky a spodné prádlo (z hygienických dôvodov) máte tak istotu, že tovar nebol pred vami žiadnou osobou skúšaný...

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý nájdete na dolnej lište. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru, t.j. dodací list a pokladničný blok.

Ostatné informácie pre spotrebiteľa

Bodové hodnotenie zákazníkov

Každý zákazník ktorý nakúpi v našom eshope získa pri objednávke nad:
30€ s DPH - 10bodov
60€ s DPH - 20bodov
Body si následne môže premeniť na € pri každej objednávke pričom môže použiť maximálny počet bodov 50.
10 bodov predstavuje sumu 0,5€
Pri dosiahnutí 1000 bodov získa automaticky zákazník 100 bonusových. V prípade, že objednávku stronuje body sa mu znížia podľa výšky stornovanej objednávky.

Je možné stiahnuť si obrázok z vašej stránky?

Nie je to možné a akékoľvek kopírovanie, šírenie a reprodukovanie obsahu stránky, videa a obrázkov je zakázané. Obsah je chránený autorským právom a jeho zneužitie je trestné!!!

Garancia najnižšej ceny

Náš eshop www.fashionqueen.sk ponúka garanciu najnižšej ceny. Ak nájdete ten istý produkt alebo výrobok SKLADOM na stránkach slovenského internetu lacnejšie, pošlite nám link, kde ste danú vec našli, následne to overíme a ponúkneme vám nižšiu cenu.

Kombinácia akcií v eshope

Každý zákazník si môže na jednu svoju objednávku uplatniť len jednu akciu z našej ponuky.

Akcia a zľavové kódy nie je možné kombinovať!

Ochrana osobných údajov

Nové podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré nadobúdajú účinnosť 25.05.2018 nájdete v sekcii "Ochrana osobných údajov" TU .

Alternatívne riešenie sporu online (RSO) pre e-shop

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory„domáce“, ale aj na spory„cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

6. Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

7.Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky cez zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

 

8.Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.

9.Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: info@fashionqueen.sk .

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax. č.: 048/4124 693.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.fashionqueen.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.06.2017.

     TOPlist